ᠰᠠᠨᠠᠮᠵᠢ᠄ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠲ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠢᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︕

ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ>>

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ 
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ 
ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄132
ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠄14
ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢᠲᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋
ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢᠲᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋
ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄186
ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠄49
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋
ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄1898
ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠄325
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄264
ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠄102
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋
ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄305
ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠄23
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠺᠢᠨᠣ
ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄456
ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠄14
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋
ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄217
ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠄6
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄354
ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠄94
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡ
ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄186
ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠄32
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠡ
ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄676
ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠄47
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳ
ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄288
ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠄64

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

  ᠪᠧᠨ ᠾᠧᠷ
  ᠪᠧᠨ ᠾᠧᠷ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 119ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 25
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2016
  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠨᠡᠭ
  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠨᠡᠭ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 169ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 46
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2009
  ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠢᠴᠢᠨ 2
  ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠢᠴᠢᠨ 2
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 117ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 76
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2017
  ᠺᠣᠪᠢ ᠪᠷᠠᠢᠡᠨᠲ
  ᠺᠣᠪᠢ ᠪᠷᠠᠢᠡᠨᠲ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 73ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 30
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2015
  ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ
  ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 172ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 70
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 1995
  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠭᠣᠶᠤ ᠡ
  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠭᠣᠶ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 3ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 22
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2016
  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠰᠦᠯ
  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠰᠦᠯ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 7ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 20
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2016
  ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢᠩᠨᠡᠯ
  ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢᠩᠨᠡᠯ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 1ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 92
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2017
  ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ 2(29 ᠠᠩᠭᠢ)
  ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ 2(29 ᠠᠩᠭᠢ)
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 33ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 223
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2017
  ᠫᠷᠢᠤᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠰᠰ
  ᠫᠷᠢᠤᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠰᠰ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 85ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 74
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2017
  ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠦᠳ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ(20ᠠᠩᠭᠢ)
  ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠦᠳ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠬᠦᠰᠡ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 33ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 531
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2017
  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 2017ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 2017ᠣᠨ ᠤ ᠨ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 100ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 63
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2017
  ᠣᠨᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ(10 ᠠᠩᠭᠢ)
  ᠣᠨᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ(10 ᠠᠩᠭᠢ)
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 23ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 1107
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2017
  Apple ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠡᠩᠬᠡᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ
  Apple ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 59ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 24
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠢ
  ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ) 28 ᠠᠩᠭᠢ
  ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ) 28
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 45ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 813
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2004
  ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ(ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ)9 ᠠᠩᠭᠢ
  ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ(ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 40ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 235
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2004
  ᠠᠪᠤ ᠢᠢᠨ ᠦᠬᠢᠳ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ)
  ᠠᠪᠤ ᠢᠢᠨ ᠦᠬᠢᠳ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠳᠠᠮ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 140ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 490
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2016
  ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ
  ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠨᠤ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 100ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 323
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2012
  ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ
  ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 266ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 400
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 1973
  ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ
  ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 206ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 280
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 1988
  ᠠᠨᠤ ᠬᠠᠲᠤᠨ
  ᠠᠨᠤ ᠬᠠᠲᠤᠨ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 155ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 187
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2013
  ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠲᠤ 8 (ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ)
  ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠲᠤ 8 (ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 136ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 339
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2017
  ᠪ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
  ᠪ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 90ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 79
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2017
  ᠮᠠᠷᠺᠤ ᠫᠣᠯᠤ᠋ 1-1(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ)
  ᠮᠠᠷᠺᠤ ᠫᠣᠯᠤ᠋ 1-1(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 60ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 219
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2014

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ>>

  ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠺᠠᠲᠠᠷ
  ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠺᠠᠲᠠᠷ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 12ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 30
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠢ
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-13
  ᠡᠵᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠣᠴᠢᠭᠠᠷᠠᠢ
  ᠡᠵᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠣᠴᠢᠭᠠᠷᠠᠢ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 14ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 13
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠢ
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-13
  ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡ᠂ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ
  ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡ᠂ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠢ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 6ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 7
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠢ
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-13
  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠᠭ
  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠᠭ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 8ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 4
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠢ
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-13
  ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ
  ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 5ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 6
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2017
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-13
  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠬᠣᠷᠢᠮ
  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠬᠣᠷᠢᠮ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 5ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 1
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2017
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-13
  ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ
  ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 15ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 3
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2015
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-13
  ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠪᠤ
  ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠪᠤ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 104ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 26
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2017
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-13
  ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ
  ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 9ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 2
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠢ
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-13
  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ
  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 14ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 3
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠢ
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-13
  ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ
  ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 5ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 5
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2014
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-13
  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠣᠷᠢᠮ
  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠣᠷᠢᠮ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 5ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 2
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2016
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-13
  ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ
  ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 84ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 113
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2007
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-07
  ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠬᠡ
  ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠬᠡ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 82ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 110
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2013
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-07
  ᠨᠣᠴᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ
  ᠨᠣᠴᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 108ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 52
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2014
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-07
  ᠬᠤᠯᠵᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢᠳ
  ᠬᠤᠯᠵᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢᠳ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 128ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 33
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2015
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-07
  ᠮᠣᠳᠧᠯ
  ᠮᠣᠳᠧᠯ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 104ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 25
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2016
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-07
  ᠤᠨᠲᠠᠳᠠᠭ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ
  ᠤᠨᠲᠠᠳᠠᠭ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 98ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 61
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2011
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-06
  ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ
  ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 123ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 22
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 1995
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-06
  ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠢ
  ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠢ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 74ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 40
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2015
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-06
  ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ
  ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 123ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 32
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2015
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-06
  ᠭᠣᠬᠤᠳᠠᠬᠤ 2
  ᠭᠣᠬᠤᠳᠠᠬᠤ 2
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 76ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 63
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2015
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-06
  ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ
  ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 82ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 101
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2016
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-06
  ᠪᠧᠨ ᠾᠧᠷ
  ᠪᠧᠨ ᠾᠧᠷ
  ᠤᠷᠲᠤ᠄ 119ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ 25
  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ 2016
  ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-01-06

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ