ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠄ 4K>2K>ᠲᠤᠨᠤᠮᠠᠯ >ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ >ᠲᠣᠳᠤ >ᠲᠣᠳᠤᠬᠠᠨ >ᠪᠦᠳᠡᠭᠢ
ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ᠄ 2160>1440>1080>720>480>360>360ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠤᠭᠰᠢ
ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠰ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠢ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯ
ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ The Sorrow of Brook Steppe 悲情布鲁克
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ 董娉 ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠤ 谷子 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠰᠠᠢᠨᠬᠦᠦ ᠮᠠᠢᠯᠠᠰᠤ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠠᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠲᠤ
ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 1995 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-06-18
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-02-27
ᠤᠷᠲᠤ 81ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 13
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ N/A

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

“九一八”事变后,日本军国主义为扩大侵华战争,勾结布鲁克草原王爷抢占草场、掠夺马群的野蛮行径激起车凌等草原骑士们的强烈不满。他们聚集在雪山ding敖包旁,面向养育自己的草原,庄严地向苍天发誓:为保卫家园,誓与日军血战到底。    在一次骑士们与日军和王府卫队的激战中,王府卫队长嘎拉森不听妻子、父亲劝阻,开枪打伤了车凌。车凌跳崖。嘎拉森回想妻子、父亲及车凌的话,深感内疚,打死追来的日军也跳下崖去。    美丽泼辣的嘎拉森妻子——卓拉,救起了身负重伤的车凌。嘎拉森的尸体被王府卫队抬到了卓拉的包前。图布沁和卓拉悲痛万分。误听嘎拉森是被车凌所害,卓拉夺过卫兵的枪指向包内的车凌。车凌的弟兄们策马赶到,争战一触即发,深明大义的图布沁力劝双方以民族利益、草原安宁为重,放走了车凌。卓拉愤愤不平。    小镇上,车凌、扎那、巴赖等人正伺机抢回日军掠去的良种马。卓拉为夫报仇率卫兵寻来,突发的枪声惊动日军。骑士们趁乱分头行动、夺走良种马,将卓拉带到营地。卓拉抢下扎那的枪对准车凌。面对冲动的卓拉,车凌一时难以解释清楚。无奈的卓拉雨夜来到神秘的吉丽玛女神峡谷,面对蒙面人起誓,谁帮她杀了仇人,她就嫁给谁。    英勇剽悍的蒙古骑士们在草原上艰苦奋战,抢马群、夺牲畜,给日军以沉重打击。车凌、众兄弟纵马高歌狂欢,沉浸在胜利的喜悦中。    车凌将嘎拉森杀死日军、坠崖以示清白的详情告诉图布沁,被卓拉听到。卓拉深感内疚,在嘎拉森坟旁,前来凭吊的车凌告诉她嘎拉森是草原上真正的蒙古汉子,与卓拉化解了前嫌。    几经征战,车凌的弟兄们死的死、散的散。唯一幸存的兄弟扎那也经不住王爷的诱惑,离他而去,当了王府卫队长。    无限惆怅的车凌恰似一只孤独的苍鹰,狂饮狂奔在草原上,卓拉只身来到他的身边,发誓愿为他生许多孩子。车凌不愿连累美丽的女人,策马而去,卓拉紧紧相随,雄鹰翱翔,天鹅比翼,两人热烈地拥吻在马上。飞奔而去……    扎那奉王爷命令约车凌峡谷相见,劝他投靠王府共同抗日,车凌严词以拒。但却中了王爷之计,车凌死于日军乱枪之中,扎那悔恨不已…… 等待与车凌而去的卓拉面对坐棺中的车凌悲痛欲绝,怒斥蒙面人扎那,扎那以卓拉的起誓相要胁,欲娶卓拉为妻,婚庆宴上,面对对爱情忠贞不渝的卓拉,扎那自惭形秽,蒙面而去,卓拉在大火中洁身走向车凌。蒙古包熊熊燃烧,带着两个纯洁的灵魂升上蓝天……

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄

 
saihan(119.40.*.*) 2018-03-15
saihanbaina
ᠬᠠᠬᠠᠬᠠ
ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ
ᠭᠣᠶᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
 ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠣ᠁
 ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠳ
 ᠲᠠᠨ ᠤ᠋ ᠰᠠᠢᠲ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠦ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠬ
 ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠨᠡᠢᠲᠡ  22ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ 1/3ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ