ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ ᠨᠡᠢᠲᠡ10ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ᠂ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ1ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ᠃

 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠣᠯᠢ (127.255.*.*) 2018-03-18 15:36:45

 ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ

ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ (119.40.*.*) 2018-03-14 23:55:35

ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ

ᠠᠮᠣᠷ (1.182.*.*) 2018-03-09 23:26:33

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ‍ᠳ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ‍ᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭᠠ ‍ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯ ! ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠳ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨᠠ !!!!!ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠠᠷᠣ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ‍ᠳ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯ ᠂ ᠺᠢᠨᠣ‍ ᠵᠢ ᠱᠠᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠯᠠ !!!!!

 ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯᠳᠦ (121.57.*.*) 2018-03-03 19:03:47

 ᠠᠮᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ

 ᠪᠠᠶᠠᠷ (120.193.*.*) 2018-02-12 09:48:47

 ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ᠄ 2018-02-14 02:16:24

ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠢᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠢᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠳᠡᠢᠯᠴᠢᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃

 ᠵᠠᠭᠤᠨᠠᠰᠤᠲᠤ (123.179.*.*) 2018-01-25 04:08:14

 ᠭᠣᠶᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ︽ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ︾ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ᠄ 2018-01-28 00:53:11

ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

amvgvlang (127.255.*.*) 2018-01-15 10:17:45

qirmai qirmai qirmai

  (127.255.*.*) 2018-01-15 10:17:01

 

 ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠲᠤ (1.24.*.*) 2018-01-04 14:46:51

 ᠭᠣᠶᠣ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ︕ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ︕

ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ (103.9.*.*) 2017-10-06 00:43:48

ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ︕

ᠨᠡᠢᠲᠡ  10ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ 1/1ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ