ᠮᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ

ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2017-06-14᠂ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠄ ᠶᠠᠭ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠢᠮᠧᠯ:407995554@qq.com

ᠺᠢᠦ᠋ ᠺᠢᠦ᠋ ᠪᠠ ᠸᠢᠴᠠᠲ:407995554

ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠴᠡᠩ᠄ 《给力丝蒙古视频》