ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠨᠡᠭ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠨᠡᠭ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 3 Idiots
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 三傻大闹宝莱坞
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠠᠮᠢᠷ ᠾᠠᠨ ᠺᠠᠷᠧᠧᠨᠠ ᠺᠠᠫᠣᠣᠷ ᠿ ᠮᠠᠳ᠋ᠾᠠᠸᠠᠨ ᠱᠠᠷᠮᠠᠨ ᠵᠣᠱᠢ ᠣᠮᠢ ᠸᠠᠢᠳ᠋ᠶᠠ ᠪᠣᠮᠠᠨ ᠢᠷᠠᠨᠢ ᠮᠣᠨᠠ ᠰᠢᠨ ᠿᠠᠵᠧᠧᠸ ᠿᠠᠸᠢᠨᠳ᠋ᠷᠠᠨᠠᠰᠠᠨ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠿᠠᠵᠺᠦᠮᠠᠷ ᠾᠢᠷᠠᠨᠢ ᠸᠢᠳ᠋ᠾᠦ ᠸᠢᠨᠣᠳ᠋ ᠴᠣᠫᠷᠠ ᠠᠪᠾᠢᠵᠠᠲ᠋ ᠵᠣᠱᠢ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2009 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-01-06
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-01-06
ᠤᠷᠲᠤ 169ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 17
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 8
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 1
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

        ᠲᠤᠰ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠴᠸᠲᠠᠨ·ᠪᠾᠠᠭᠠᠲ (Chetan Bhagat) ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ 《ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠡᠭᠲᠤ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ》 (Five Point Someone) ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠹᠠᠷᠠᠨ ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠷ·ᠮᠠᠳᠬᠠᠸᠠᠨ R Madhavan )᠂ ᠷᠠᠳᠤ᠋ ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠱᠠᠷᠮᠠᠨ·ᠵᠤᠱᠢ Sharman Joshi )᠂ ᠯᠠᠨᠵᠤ᠋ ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠱᠠᠷᠮᠠᠨ·ᠵᠤᠱᠢ Aamir Khan ) ᠪᠤᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠦ ᠢᠨᠵᠢᠨ᠋ᠸᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠤᠨᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠯᠠᠨᠵᠤ᠋ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠦᠬᠦᠮᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠢᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠢᠷᠤᠯ 《ᠸᠢᠷᠦᠢᠰ》 ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠮᠠᠨ ᠢᠷᠠᠨᠢ Boman Irani ) ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠶᠠᠴᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠷᠠᠳᠤ᠋ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠹᠠᠷᠠᠨ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠭ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠦᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠢᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠬᠢᠨ ᠪᠢᠶᠠ ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠯᠠᠷᠸᠨᠠ·ᠺᠠᠫᠤᠷ Kareena Kapoor ) ᠢ ᠢᠳᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠯᠠᠨᠵᠤ᠋ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠮᠤᠳ᠋ᠸᠯ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ 《ᠳᠠᠭᠤ ᠨᠠᠮᠠᠳᠬᠠᠭᠤᠷ》 ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠮᠢ·ᠸᠠᠢᠳ᠋ᠶᠢ Omi Vaidya ) ᠢᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢᠴᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠮᠦᠷᠦᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
斯乐木格(121.56.*.*) 2019-11-20
好看
301ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ