ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

QQ
ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ The Morning of The Grassland
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 草原晨曲
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠩ ᠾᠧ ᠰᠧᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠦᠢ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠫᠠᠨ ᠶᠢᠩ ᠯᠢᠦ ᠱᠢ ᠯᠦᠩ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵᠦ ᠸᠧᠨ ᠱᠦᠨ ᠵᠤᠯᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 1959 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-02-05
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-07-18
ᠤᠷᠲᠤ 104ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 1
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

       ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠳᠠᠢᠨ ᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡ᠂ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠮᠪᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠰᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤᠪᠲᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠴᠢᠨᠦ᠎ᠡ ᠢᠢ ᠨᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠪᠠᠶᠠᠠᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠰᠢᠪᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠤ ᠡᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠤᠯ ᠪᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨᠴᠤᠳ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠤᠷ  ᠠ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠢ ᠠᠢᠯ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠵᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠰᠢ᠂ ᠬᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠶᠠᠫᠤᠨᠴᠤᠳ ᠳᠤ ᠰᠢᠢᠳᠬᠡᠯ ᠦᠭᠪᠡ᠃ ᠶᠠᠫᠤᠨᠴᠤᠳ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠬᠦᠭᠡ᠂ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠮᠪᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠰᠢ ᠢᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠦᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ︱ᠵᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠰᠢ ᠢᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠦ ᡁᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠮᠪᠤ ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠬᠡ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ ᠱᠤᠷᠤᠩ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠲᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠰᠢ ᠲᠤᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠫᠤᠤ ᠳᠤ ᠤᠨᠤᠭᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠳᠦ ᠠᠨᠢᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠬᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠹᠠᠩ ᡁᠢ ᠴᠸᠩ ᠢ ᠬᠠᠢᠵᠦ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠬᠢᠨ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢᠩ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢᠩ ᠢ ᠡᠵᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠦ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠦ ᡁᠢ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠦ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠢᠪᠡ᠃ ᠰᠢᠦ ᡁᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠ ᠢᠢᠨ  ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠤ ᠴᠤ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠦᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠮᠪᠦ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢᠩ ᠢ ᠦᠰᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠬᠦᠦ ᠭᠤᠨᠴᠠᠭ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠂ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠦ ᡁᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠵᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ  ᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠦᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠹᠠᠩ ᡁᠢ ᠴᠸᠩ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠷ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠮᠪᠤ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ  ᠢ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠮᠪᠦ ᠢ ᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠢᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠪᠡᠬᠦᠯᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠬᠤᠯᠠᠳᠴᠦ᠂ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮᠶᠠᠩ ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠮᠪᠤ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠮᠪᠦ ᠶᠠᠷᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠮᠪᠤ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠢᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠰᠢᠷᠬᠠᠲᠤᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠦ ᡁᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠮᠪᠤ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠦᠵᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠦ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠭᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠰᠢᠦ ᡁᠢ ᠢ ᠤᠷᠢᠪᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

刚特(220.195.*.*) 2019-11-16
mandarai(220.195.*.*) 2019-11-15
Saihan. Bn
孟克(120.193.*.*) 2019-11-07
高义
buhmanlai(111.56.*.*) 2019-11-05
mash goyi kino bolz .gehdeen ehnerinhin aav bish baisench bolh biz 
乌力雅苏(45.116.*.*) 2019-11-05
可好看!
@ᠪᠠᠶᠠᠷ:Cloud.189 ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠰᠥ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
batmunhe(223.104.*.*) 2019-10-26
goe!      !         !
sodmanglai (1.183.*.*) 2019-10-22
bi ugani nutgaa zarii geji bodjee....odo en gii uzeed ami nastaigaa holboji hamgaalnaa....bayarlaaa suhee tan d.....
291ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/30ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ