ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

QQ
ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ (35 ᠠᠩᠭᠢ)
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ (35 ᠠᠩᠭᠢ)
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ juunsh bochsn baatarchuudin tuuj
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 东归英雄传
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠭᠣᠤ᠎ᠠ ᠰᠡᠴᠡᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠯᠠ ᠰᠦᠨ ᠲᠢᠶᠧ ᠨᠠ ᠲᠠ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠵᠢᠩ ᠲᠣᠣ ᠨᠢᠩ ᠵᠢᠩ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠠᠢᠨᠬᠦᠦ ᠮᠠᠢᠯᠠᠰᠤ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠩᠬᠢᠲᠤ ᠳᠠᠢᠨᠲᠤ
ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2006 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-03-04
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-07-18
ᠤᠷᠲᠤ 41ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 3
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

        ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠦ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢᠰᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠸᠠᠷᠵᠤ᠋ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠤᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠦᠩᠭᠡ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠢᠨ ᠳᠠᠵᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠢᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠶᠠᠭ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠶᠺᠸᠲᠯᠢᠨᠠ叶卡特琳娜  ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠪᠢᠳ᠋ ᠢᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠨᠤᠨᠠᠭᠠᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠭᠠᠠᠳᠠᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨᠲᠠ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠲᠠ ᠬᠢᠯᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠎︱ ᠦᠪᠰᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ 1761 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠦᠩᠯᠦᠪ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠦᠦ ᠦᠪᠡᠰᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠲᠦᠷᠺ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠴᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠢᠨ ᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠲᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠲᠠᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠦᠪᠡᠰᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠮᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠠᠰᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠤᠰ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠰᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠢᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠁

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

刚特(220.195.*.*) 2019-11-16
mandarai(220.195.*.*) 2019-11-15
Saihan. Bn
孟克(120.193.*.*) 2019-11-07
高义
buhmanlai(111.56.*.*) 2019-11-05
mash goyi kino bolz .gehdeen ehnerinhin aav bish baisench bolh biz 
乌力雅苏(45.116.*.*) 2019-11-05
可好看!
@ᠪᠠᠶᠠᠷ:Cloud.189 ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠰᠥ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
batmunhe(223.104.*.*) 2019-10-26
goe!      !         !
sodmanglai (1.183.*.*) 2019-10-22
bi ugani nutgaa zarii geji bodjee....odo en gii uzeed ami nastaigaa holboji hamgaalnaa....bayarlaaa suhee tan d.....
291ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/30ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ