ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠮᠠᠯᠢᠨ᠎ᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠯᠢᠨ᠎ᠠ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ MALENA
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 西西里的美丽传说
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠮᠣᠨᠢᠰᠠ ᠪᠧᠯᠯᠦᠰᠰᠢ ᠭᠢᠦᠰᠧᠫᠫᠧ ᠰᠦᠯᠹᠠᠷᠣ ᠯᠦᠰᠢᠠᠨᠣ ᠹᠧᠳ᠋ᠧᠷᠢᠰᠣ ᠮᠠᠲ᠋ᠢᠯᠳ᠋ᠧ ᠫᠢᠠᠨᠠ ᠫᠢᠧᠴᠣ ᠨᠣᠲ᠋ᠠᠷᠢᠠᠨᠨᠢ ᠭᠠᠧᠲ᠋ᠠᠨᠣ ᠠᠷᠣᠨᠢᠰᠠ ᠭᠢᠯᠪᠧᠷᠲ᠋ᠣ ᠢᠳ᠋ᠣᠨᠧᠠ ᠠᠩᠧᠯᠣ ᠫᠧᠯᠯᠧᠭᠷᠢᠨᠣ ᠭᠠᠪᠷᠢᠧᠯᠯᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠯᠦᠽᠢᠣ ᠫᠢᠫᠫᠣ ᠫᠷᠣᠸᠸᠢᠳ᠋ᠧᠨᠲ᠋ᠢ ᠧᠯᠢᠰᠠ ᠮᠣᠷᠦᠰᠰᠢ ᠠᠦᠷᠣᠷᠠ ᠺᠦᠠᠲ᠋ᠴᠣᠰᠴᠢ ᠯᠦᠰᠢᠠ ᠰᠠᠷᠳ᠋ᠣ ᠸᠠᠨᠨᠢ ᠪᠷᠠᠮᠠᠲ᠋ᠢ ᠰᠠᠯᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷᠧ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨᠣ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠧᠯᠯᠣ ᠫᠦᠭᠯᠢᠰᠢ ᠨᠣᠠᠮ ᠮᠣᠷᠭᠧᠨᠰᠽᠲ᠋ᠧᠷᠨ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠭᠢᠦᠰᠧᠫᠫᠧ ᠲᠣᠷᠨᠠᠲ᠋ᠣᠷᠧ ᠯᠦᠰᠢᠠᠨᠣ ᠸᠢᠨᠰᠧᠨᠽᠣᠨᠢ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠤ ᠡᠷᠦᠲ᠋ᠢᠺ ᠳᠠᠢᠨᠲᠤ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2000 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-04-04
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-04-04
ᠤᠷᠲᠤ 109ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 24
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 1
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

ᠮᠠᠯᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠺᠢᠨᠣ᠋ 1940 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ II ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠠᠯᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠨᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠺᠣᠷᠳ᠋ᠢᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠲᠠᠲᠠᠭᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠳᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠡᠰᠡ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠪᠤᠢ? ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠂ ᠥᠷᠥᠪᠳᠥᠮᠡᠷ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠺᠢᠨᠣ᠋᠃ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠵᠣᠯᠢᠶᠠᠰᠤ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠬᠣᠴᠣᠷᠳᠠᠭ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠠᠯᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ 〈ᠬᠦᠦ〉 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠢᠷ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠠᠯᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯ? ᠬᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ? ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠠᠯᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠮᠣᠨᠢᠺᠠ ᠪᠧᠯᠤᠴᠢᠴᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠩ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
302ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ