ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠳ (ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ)
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠳ (ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ)
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Dangal (Wrestling)
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 摔跤吧!爸爸
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠠᠮᠢᠷ ᠾᠠᠨ ᠹᠠᠲ᠋ᠢᠮᠠ ᠰᠠᠨᠠ ᠱᠠᠢᠾ ᠰᠠᠨᠶᠠ ᠮᠠᠯᠾᠣᠲ᠋ᠷᠠ ᠠᠫᠠᠷᠱᠠᠺᠲ᠋ᠢ ᠾᠦᠷᠠᠨᠠ ᠰᠠᠺᠱᠢ ᠲᠠᠨᠸᠠᠷ ᠽᠠᠢᠷᠠ ᠸᠠᠰᠢᠮ ᠰᠦᠾᠠᠨᠢ ᠪᠾᠠᠲ᠋ᠨᠠᠭᠠᠷ ᠿᠢᠲ᠋ᠸᠢᠺ ᠰᠠᠾᠣᠷᠧ ᠭᠢᠷᠢᠱ ᠺᠦᠯᠺᠠᠷᠨᠢ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢᠲ᠋ᠧᠱ ᠲᠢᠸᠠᠷᠢ ᠫᠢᠶᠦᠱ ᠭᠦᠫᠲ᠋ᠠ ᠱᠷᠧᠶᠠᠰ ᠵᠠᠢᠨ ᠨᠢᠾᠢᠯ ᠮᠧᠾᠷᠣᠲ᠋ᠷᠠ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠲᠤ
ᠬᠡᠯᠡ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2016 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-07-07
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2019-11-19
ᠤᠷᠲᠤ 140ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 22
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 8
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 4
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

      ᠮᠠᠬᠠᠸᠢᠷ Mahavir ( ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠠᠮᠢᠷ·ᠺᠬᠠᠨ Aamir Khan) ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠸᠳᠡᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠬᠠᠸᠢᠷᠡ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠭᠸᠸᠲᠠ Geeta ( ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠹᠠ᠌ᠲᠢᠮᠠ· ᠰᠠᠨᠠ· ᠱᠠᠢᠺᠾ Fatima Sana Shaikh) ᠪᠠ ᠪᠠᠪᠢᠲᠠ ( ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠨᠶᠠ· ᠮᠠᠯᠬᠤᠲᠷᠠ Sanya Malhotra) ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠠᠬᠠᠸᠢᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠬᠢᠨ ᠦ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠤᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠬᠢᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠦᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠣᠯᠵᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠨᠭᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠬᠠᠸᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ ᠠ  ᠭᠸᠸᠲᠠ᠂ ᠪᠠᠪᠢᠲᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠲᠤᠩ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠤ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠭᠸᠸᠲᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠁

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
302ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ