ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

QQ
ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠰᠢᠭ᠋ ᠲᠤᠤᠷᠠᠢ ᠮᠣᠳᠤᠨ (26 ᠠᠩᠭᠢ)
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠰᠢᠭ᠋ ᠲᠤᠤᠷᠠᠢ ᠮᠣᠳᠤᠨ (26 ᠠᠩᠭᠢ)
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ tangarig shig tuurai modon
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 胡杨女人
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠸᠠᠩ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠯᠢ ᠮᠢᠩ ᠴᠢ ᠱᠧᠨ ᠬᠠᠩ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠴᠦᠨ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠩᠬᠢᠲᠤ
ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2010 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-04-15
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-07-18
ᠤᠷᠲᠤ 45ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 1
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 1
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

       ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠭᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠰᠢ ᠬᠤᠸᠠ ) ᠭᠡᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠢᠪᠤᠩ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠦᠷᠡᠨ ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠷᠤᠩ ) ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠡᠨᠳᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠂ ᠠᠪᠤ ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦ ᠮᠦᠷᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠭ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠯᠢ ᠳᠠ ᡁᠢ ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠱᠸᠨ ᠬᠠᠩ ) ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠮᠢ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠵᠦ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠢᠳᠠᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠢᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠲᠤ ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠨ᠂ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠷᠤᠰᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠴᠦᠮ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠤᠤᠷᠠᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠠᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠪᠡ ᠁

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

孟克(120.193.*.*) 2019-11-07
高义
buhmanlai(111.56.*.*) 2019-11-05
mash goyi kino bolz .gehdeen ehnerinhin aav bish baisench bolh biz 
乌力雅苏(45.116.*.*) 2019-11-05
可好看!
@ᠪᠠᠶᠠᠷ:Cloud.189 ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠰᠥ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
batmunhe(223.104.*.*) 2019-10-26
goe!      !         !
sodmanglai (1.183.*.*) 2019-10-22
bi ugani nutgaa zarii geji bodjee....odo en gii uzeed ami nastaigaa holboji hamgaalnaa....bayarlaaa suhee tan d.....
@ᠪᠤᠯᠤᠷ᠄ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ Youku ᠰᠠᠢᠲ ᠡᠴᠡ ᠪᠯᠥᠺᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯᠭᠦᠢ᠃
289ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/29ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ