ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

QQ
ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Storm on the Border
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 塞上风云
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠱᠦ ᠰᠢᠦ ᠸᠧᠨ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠩ ᠶᠦᠨ ᠸᠧᠢ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠤ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 1942 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-04-15
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-07-18
ᠤᠷᠲᠤ 91ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 3
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

       ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠢᠩ ᠱᠢ ᠰᠢᠶᠦᠢᠩ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠢ ᠰᠢᠶᠦᠢᠩ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠯᠤᠷᠵᠢᠨ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠳᠠᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠢ ᠺᠸ ᠶᠠᠩ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠪᠤᠯᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠢ ᠰᠢᠶᠦᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠬ ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠭᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠯᠠᠩ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠯᠤᠷᠵᠢᠨ᠎ᠠ  ᠵᠢ ᠺᠸ ᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠬᠡ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠢ ᠰᠢᠶᠦᠢᠩ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠦ ᠯᠠᠩ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠪᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠦ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠢ ᠠᠯᠠᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠤᠵᠦ ᠦᠬᠦᠪᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

孟克(120.193.*.*) 2019-11-07
高义
buhmanlai(111.56.*.*) 2019-11-05
mash goyi kino bolz .gehdeen ehnerinhin aav bish baisench bolh biz 
乌力雅苏(45.116.*.*) 2019-11-05
可好看!
@ᠪᠠᠶᠠᠷ:Cloud.189 ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠰᠥ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
batmunhe(223.104.*.*) 2019-10-26
goe!      !         !
sodmanglai (1.183.*.*) 2019-10-22
bi ugani nutgaa zarii geji bodjee....odo en gii uzeed ami nastaigaa holboji hamgaalnaa....bayarlaaa suhee tan d.....
@ᠪᠤᠯᠤᠷ᠄ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ Youku ᠰᠠᠢᠲ ᠡᠴᠡ ᠪᠯᠥᠺᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯᠭᠦᠢ᠃
289ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/29ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ