ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠵᠣᠷᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ - ᠮᠠᠩᠭᠠᠤᠰ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠵᠣᠷᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ - ᠮᠠᠩᠭᠠᠤᠰ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Journey to the West: Conquering the Demons
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 西游降魔篇
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠸᠧᠨ ᠵᠠᠩ ᠱᠦ ᠴᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠪᠦᠸᠧ ᠯᠦᠸᠧ ᡁᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠯᠢ ᠱᠠᠩ ᠵᠧᠩ ᠴᠧᠨ ᠪᠢᠩ ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠵᠣᠤ ᡁᠢ ᠯᠢᠩ ᠵᠧᠦ ᠰᠢᠦ ᠨᠠ ᠶᠠᠩ ᠳ᠋ᠢ ᠱᠢ ᠶᠠᠨ ᠨᠧᠩ ᠹᠧᠩ ᠮᠢᠶᠠᠨ ᠾᠧᠩ ᠰᠢᠶᠧ ᠵᠢᠩ ᠵᠢᠩ ᠾᠧ ᠸᠧᠨ ᠾᠦᠢ ᠲᠠᠩ ᠢ ᠰᠢᠨ ᠯᠦ ᠵᠧᠩ ᠢᠦᠢ ᠵᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠸᠧᠨ ᠭᠧ ᠰᠢᠩ ᠢᠦᠢ ᠵᠠᠩ ᠴᠣᠤ ᠯᠢ ᠴᠧᠩ ᠰᠧ ᠬᠠᠨ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵᠧᠦ ᠰᠢᠩ ᡂᠢ ᠭᠦᠸᠧ ᠽᠢ ᠵᠢᠶᠠᠨ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦᠮ ᠤᠨ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠪᠠᠯᠮᠠᠳ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2013 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-05-29
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-07-19
ᠤᠷᠲᠤ 107ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 13
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 11
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

       ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠬᠦᠷ ᠰᠢᠮᠨᠤᠰ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠢᠡ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠮᠨᠤᠰ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠪᠤᠮᠪᠤ ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠹᠸᠩ ᠮᠢᠶᠠᠨ ᠬᠸᠩ ) ᠢᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠮᠨᠤᠰ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠭᠴᠢ ᠴᠸᠨ ᠰᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠽᠠᠩ ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠸᠨ ᠵᠠᠩ ) ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠵᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠯᠤᠮ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠭᠴᠢ ᠳᠤᠸᠠᠨ ᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠱᠦᠦ ᠴᠢ ) ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠮᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠯᠢ ᠱᠠᠩ ᠵᠸᠩ ) ᠢᠢ ᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠭᠤᠤ ᠵᠢᠶᠠ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠮᠨᠤᠰ ᠵᠦ ᠭᠠᠩ ᠯᠢᠶᠢ ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠯᠢ ᠱᠠᠩ ᠵᠸᠩ ) ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠪᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠢᠮᠨᠤᠰ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠸᠠᠨ ᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠰᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠽᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃  ᠰᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠽᠠᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠮᠨᠤᠰ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤᠤᠷ ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠰᠦᠨ ᠡᠤ ᠺᠦᠩ ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠪᠤᠸ᠋ ) ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠬᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠽᠠᠩ ᠡᠸᠤ ᠺᠦᠩ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠸᠠᠨ ᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨᠲᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠤᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨᠲᠡ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠴᠦᠮ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠯᠴᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠰᠢᠮᠨᠤᠰ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠭᠴᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠮᠨᠤᠰ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠱᠢ ᠶᠠᠨ ᠨᠡᠩ )᠂ ᠲᠸᠶᠠᠨ ᠽᠠᠨ ᠵᠢᠶᠦᠤ ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠵᠠᠩ ᠴᠤᠤ ᠯᠢ )᠂ ᠺᠦᠩ ᠱᠢᠦᠢ ᠭᠦᠩᠲᠡᠨ ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠯᠦᠸ᠋ᠸ ᠵᠢᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ) ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠳᠠᠪᠠᠵᠦ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠰᠦᠨ ᠡᠤ ᠺᠦᠩ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠠ᠃ ᠳᠤᠸᠠᠨ ᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠰᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠢ ᠭᠠᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠽᠠᠩ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠮᠨᠤᠰ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠭᠳᠡᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠦᠨ ᠡᠸᠤ ᠺᠦᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠽᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠮᠨᠤᠰ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠲᠠᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠦᠦ ︖

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
斯乐木格(121.56.*.*) 2019-11-20
好看
301ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ