ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠢᠷᠪᠢᠰ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠢᠷᠪᠢᠰ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ lie bao
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 猎豹
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠹᠠ ᠲᠢ ᠮᠠᠢ ᠶᠠ ᠴᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠲᠤ
ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 1997 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-06-08
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-07-18
ᠤᠷᠲᠤ 89ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 2
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

       ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡ᠂ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠦᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠡᠬᠦᠦ ᠠᠶᠠᠰ ᠰᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠴᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠫᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠯ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠤ ᡁᠢ ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠠᠶᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠫᠠᠩ ᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠵᠦ ᠠᠷᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠰᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠶᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠰᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠠᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠤᠬᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠠᠶᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ 《ᠦᠭᠶᠦᠭᠡ》 ᠬᠢᠵᠦ ᠬᠤᠯᠵᠢᠨ ᠵᠠᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠤ ᡁᠢ ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠦᠬᠦᠵᠦ ᠰᠡᠬᠡᠬᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ ᠁ ᠵᠤᠤ ᡁᠢ ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠤᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠫᠤᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠦᠬᠦᠪᠡ᠃ ᠰᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠢᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠶᠠᠰ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠢᠷᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠁ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

孟克(120.193.*.*) 2019-11-07
高义
buhmanlai(111.56.*.*) 2019-11-05
mash goyi kino bolz .gehdeen ehnerinhin aav bish baisench bolh biz 
乌力雅苏(45.116.*.*) 2019-11-05
可好看!
@ᠪᠠᠶᠠᠷ:Cloud.189 ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠰᠥ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
batmunhe(223.104.*.*) 2019-10-26
goe!      !         !
sodmanglai (1.183.*.*) 2019-10-22
bi ugani nutgaa zarii geji bodjee....odo en gii uzeed ami nastaigaa holboji hamgaalnaa....bayarlaaa suhee tan d.....
@ᠪᠤᠯᠤᠷ᠄ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ Youku ᠰᠠᠢᠲ ᠡᠴᠡ ᠪᠯᠥᠺᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯᠭᠦᠢ᠃
289ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/29ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ