ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠰᠣᠯᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠰᠣᠯᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Face/Off
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 变脸
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠣᠾᠨ ᠲᠷᠠᠸᠣᠯᠲ᠋ᠠ ᠨᠢᠰᠣᠯᠠᠰ ᠺᠠᠭᠧ ᠵᠣᠠᠨ ᠠᠯᠯᠧᠨ ᠠᠯᠧᠰᠰᠠᠨᡁᠣ ᠨᠢᠸᠣᠯᠠ ᠭᠢᠨᠠ ᠭᠧᠷᠱᠣᠨ ᠳ᠋ᠣᠮᠢᠨᠢᠺᠦᠧ ᠰᠸᠠᠢᠨ ᠨᠢᠰᠺ ᠺᠠᠰᠰᠠᠸᠧᠲ᠋ᠧᠰ ᠾᠠᠷᠸᠧ ᠫᠷᠧᠰᠨᠧᠯᠯ ᠺᠣᠯᠮ ᠹᠧᠣᠷᠧ ᠵᠣᠾᠨ ᠺᠠᠷᠷᠣᠯᠯ ᠯᠶᠨᠴ ᠺᠺᠾ ᠫᠣᠦᠨᠳ᠋ᠧᠷ ᠿᠣᠪᠧᠷᠲ᠋ ᠸᠢᠰᠳ᠋ᠣᠮ ᠮᠠᠷᠭᠠᠷᠧᠲ᠋ ᠴᠣ ᠵᠠᠮᠧᠰ ᠳ᠋ᠧᠨᠲ᠋ᠣᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠲ᠋ ᠿᠣᠰᠰ ᠴᠷᠢᠰ ᠪᠠᠦᠧᠷ ᠮᠶᠯᠧᠰ ᠵᠧᠹᠹᠷᠧᠶ ᠳ᠋ᠠᠸᠢᠳ᠋ ᠮᠰᠺᠦᠷᠯᠧᠶ ᠰᠣᠮᠠᠰ ᠵᠠᠨᠧ ᠲ᠋ᠣᠮᠮᠶ ᠹᠯᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠨᠠ ᠰᠮᠢᠰ ᠿᠣᠮᠶ ᠸᠢᠨᠳ᠋ᠰᠣᠷ ᠫᠠᠦᠯ ᠾᠢᠫᠫ ᠺᠢᠷᠺ ᠪᠠᠯᠲ᠋ᠽ ᠯᠠᠦᠷᠧᠨ ᠰᠢᠨᠰᠯᠠᠢᠷ ᠪᠧᠨ ᠿᠧᠧᠳ᠋ ᠯᠢᠰᠠ ᠪᠣᠶᠯᠧ ᠯᠢᠨᠳ᠋ᠠ ᠾᠣᠹᠹᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠨᠨᠶ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷᠰᠣᠨ ᠮᠢᠴᠠᠧᠯ ᠿᠣᠴᠠ ᠮᠢᠺᠧ ᠸᠧᠷᠪ ᠮᠧᠭᠠᠨ ᠫᠠᠦᠯ ᠨᠣᠷᠮ ᠺᠣᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠦ᠋ ᠢᠦᠢ ᠰᠧᠨ ᠮᠢᠺᠧ ᠸᠧᠷᠪ ᠮᠢᠴᠠᠧᠯ ᠺᠣᠯᠯᠧᠠᠷᠶ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠦ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠦ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 1997 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-08-07
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-08-07
ᠤᠷᠲᠤ 129ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 16
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 7
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
302ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ