ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
20
21
25
28
29
30
34
35
37
38
39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ (40 ᠠᠩᠭᠢ)
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ (40 ᠠᠩᠭᠢ)
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ hairiin ereld
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Хайрын эрэлд
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲ ᠴᠡᠮᠫᠢᠯᠮ᠎ᠠ ᠴ ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠿ ᠠᠩᠬᠠᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠸ ᠣᠶᠤᠨ ᠪ ᠪᠠᠶᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠣ ᠭᠡᠷᠡᠯᠰᠦᠬᠡ ᠭ ᠠᠩᠬᠠᠪᠠᠶᠠᠷ ᠰ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠮ ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠤᠯ ᠣ ᠳᠦᠯᠭᠦᠭᠡᠨ ᠠ ᠮᠢᠶᠧᠭᠣᠮᠪᠣ ᠦ‍ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠫ ᠰᠡᠷᠡᠨᠳᠾᠠᠭᠪᠠ ᠶ ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠳ᠋‍ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ᠷ ᠪᠠᠲᠤᠳᠣᠭᠲᠤᠬᠤ ᠪ ᠳᠠᠸᠠᠵᠠᠪ ᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠱ ᠪᠣᠯᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠳ ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ‍ ᠣᠳᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠲ ᠪᠢᠯᠢᠭᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳ ᠮᠡᠨᠳᠦᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠ‍ ᠪᠠᠲᠤᠳᠦᠰᠢᠭ ᠨ ᠣᠳᠬᠠᠨᠲᠣᠭᠤᠰ ᠭ ᠮᠢᠭᠮᠠᠷᠨᠠᠷᠠᠨ ᠪ ᠣᠳᠬᠠᠨᠪᠠᠲᠤ ᠵ ᠣᠶᠤᠨᠳᠠᠷᠢ ᠭ ᠵᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠪ ᠣᠳᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠨ ᠨᠡᠷᠡᠭᠦᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠴ ᠭᠠᠩᠰᠡᠷᠡᠭᠡ ᠴ ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠤᠯᠠ ᠪ ᠣᠨᠤᠨ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠩᠬᠢᠲᠤ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2013 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-08-23
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-08-23
ᠤᠷᠲᠤ 38ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 18
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
302ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ