ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ (ᠠᠯᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯ)
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ (ᠠᠯᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯ)
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Do Not Miss It
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 内蒙古民族电影70年
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠤᠯᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠣᠮᠪᠤᠳᠣᠷᠵᠢ ᠡᠩᠬᠡᠰᠠᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠡᠴᠡᠨᠭᠣᠤ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠠᠰ‍ᠭᠣᠤ᠎ᠠ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠰᠠᠢᠨᠬᠦᠦ ᠮᠠᠢᠯᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠠᠰᠠᠨᠵᠠᠪ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠤ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤᠮᠦᠩᠬᠡ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨᠬᠦᠦ ᠨᠣᠮᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠷ ᠪᠣᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷᠠᠨᠭᠣᠤ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠪᠣᠷᠤᠬᠦᠦ ᠬᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠶᠤᠩ‍ᠭ᠎ᠠ ᠼᠦᠢ ᠶᠦᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠹᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠ ᠢᠦᠢ ᠶᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠩ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠤ ᠲᠠᠩ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠨ ᠭᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠰᠢ ᠶᠢᠩ ᠯᠢᠦ ᠱᠢ ᠯᠦᠩ ᠰᠢᠶᠧ ᠹᠧᠢ ᠯᠢ ᠱᠦ ᠿᠦᠩ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠤ ᠼᠦᠢ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠴᠧᠩ ᠾᠦᠢ ᠶᠧ ᠾᠦᠢ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠸᠠᠩ ᠯᠦ ᠵᠠᠩ ᠱᠧᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠫᠢᠩ ᠨᠢᠩ ᠴᠠᠢ ᠵᠦᠸᠧ ᠭᠧ ᠾᠧ ᠵᠣᠤ ᠭᠦᠸᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠹᠧᠩ ᠢ ᠸᠧᠢ ᠵᠧᠦ ᠢᠦᠢ ᠫᠧᠩ ᠹᠧᠩ ᠶᠠ ᠫᠢᠩ ᠬᠠᠢ ᠲᠣᠤ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠵᠠᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠧᠢ ᠨᠢᠦ ᠰᠦᠩ ᠿᠣᠤ ᠱᠦ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠮᠠ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠤ ᠶᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᡁᠢ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠮᠠᠢᠯᠠᠰᠤ ᠼᠦᠢ ᠶᠦᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠲᠤ
ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2018 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-09-10
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2019-10-22
ᠤᠷᠲᠤ 99ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

︽ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠳᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠤᠪᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠡᠴᠡᠩᠭᠤᠸ᠎ᠡ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠳᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠮᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠳᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠤ 76 ᠺᠢᠨᠣ᠋᠂ ᠠᠬᠠᠮᠡᠳ ᠢᠳᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 117 ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠴᠦ᠂ 52 ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ︽ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋︾᠂ ︽ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋︾᠂ ︽ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋︾᠂ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠬᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋︾ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠯ ᠳᠤ ︽ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾᠂ ︽ᠵᠡᠬᠦᠨᠰᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠴᠤᠳ︾᠂ ︽ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ︾ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ︽ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠪᠠᠨ ᠤᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠪᠤᠢ᠃ 

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

孟克(120.193.*.*) 2019-11-07
高义
buhmanlai(111.56.*.*) 2019-11-05
mash goyi kino bolz .gehdeen ehnerinhin aav bish baisench bolh biz 
乌力雅苏(45.116.*.*) 2019-11-05
可好看!
@ᠪᠠᠶᠠᠷ:Cloud.189 ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠰᠥ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
batmunhe(223.104.*.*) 2019-10-26
goe!      !         !
sodmanglai (1.183.*.*) 2019-10-22
bi ugani nutgaa zarii geji bodjee....odo en gii uzeed ami nastaigaa holboji hamgaalnaa....bayarlaaa suhee tan d.....
@ᠪᠤᠯᠤᠷ᠄ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ Youku ᠰᠠᠢᠲ ᠡᠴᠡ ᠪᠯᠥᠺᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯᠭᠦᠢ᠃
289ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/29ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ