ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Le Dernier Loup / Wolf Totem
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 狼图腾
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠᠨᠵᠠᠪ ᠠᠩᠭᠢᠨᠤᠮ᠎ᠠ ᠹᠧᠩ ᠱᠣᠣ ᠹᠧᠩ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠢ ᠴᠧᠦ ᠱᠧᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠮᠢᠶᠣᠣ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵᠠᠨ ᠵᠠᠺ ᠠᠨᠤ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠪᠠᠯᠮᠠᠳ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2015 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-06-14
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-07-18
ᠤᠷᠲᠤ 116ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 3
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 1
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

       ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠴᠸᠨ ᠵᠸᠨ ( ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠹᠸᠩ ᠱᠤᠤ ᠹᠸᠩ )᠂ ᠶᠠᠩ ᠺᠸ ( ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳᠸᠦ ᠰᠢᠶᠤᠤ ) ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ( ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠠᠰᠠᠨᠵᠠᠪ ) ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠷᠢ ᠭᠠᠰᠮᠠᠢ ( ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠩᠬᠡᠨᠢᠮ᠎ᠠ )  ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠂ᠢ︔ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠤ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠢᠷᠠᠳᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠸᠨ ᠵᠸᠨ ᠦ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠡᠯᠲᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠯᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠵᠡᠯᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ 《ᠳᠠᠢᠨ》 ᠪᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠪᠤᠤ ᠱᠦᠨ ᠭᠦᠢ ( ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠶᠢ ᠵᠦ ᠱᠸᠩ ) ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠡ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠢ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠴᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠲᠤᠰ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠨᠢ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠷᠦᠩ ᠤᠨ 《ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠪᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

刚特(220.195.*.*) 2019-11-16
mandarai(220.195.*.*) 2019-11-15
Saihan. Bn
孟克(120.193.*.*) 2019-11-07
高义
buhmanlai(111.56.*.*) 2019-11-05
mash goyi kino bolz .gehdeen ehnerinhin aav bish baisench bolh biz 
乌力雅苏(45.116.*.*) 2019-11-05
可好看!
@ᠪᠠᠶᠠᠷ:Cloud.189 ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠰᠥ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
batmunhe(223.104.*.*) 2019-10-26
goe!      !         !
sodmanglai (1.183.*.*) 2019-10-22
bi ugani nutgaa zarii geji bodjee....odo en gii uzeed ami nastaigaa holboji hamgaalnaa....bayarlaaa suhee tan d.....
291ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/30ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ