ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠷᠪᠠᠲᠤ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠷᠪᠠᠲᠤ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Genghis: The Legend of the Ten
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 十勇士
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠᠨᠵᠠᠪ ᠪ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠭ ᠵᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠨ ᠣᠨᠤᠨ ᠭ ᠠᠯᠲᠠᠨᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪ ᠠᠮᠠᠷᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠶᠤᠷ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋‍ ᠵᠣᠯᠠᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤ ᠱᠠᠭᠳᠠᠷᠰᠦᠷᠦᠩ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠢᠨᠲᠤ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2012 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-06-15
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2019-11-19
ᠤᠷᠲᠤ 92ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 11
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 4
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 2
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠲᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠤᠰ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠬᠦᠦ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠧᠽᠧᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠹᠷᠣᠨᠲ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠦᠭᠡ ᠣᠲᠴᠢᠭᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠲᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠲᠤ ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠢᠷ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠰ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦᠩᠰᠡᠭᠡᠷ ᠡᠲ᠋ᠧᠷ᠂ ᠢᠯᠳᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠥᠭᠡᠷᠬᠡᠨ ᠰᠠᠭᠰᠠᠭᠤ ᠶᠢᠰᠦᠨᠲᠡᠬᠢ᠂ ᠥᠯᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠬᠣᠪᠳᠣᠭ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠯᠪᠡᠬᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠨᠴᠠ ᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠪᠥᠬᠡᠲᠩᠷᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠷᠬᠡᠨ ᠡᠷᠡᠰ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠢᠵᠢᠷᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠱᠠᠪᠢᠯᠬᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠴᠤ ᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠢ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠷᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠮᠡᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
302ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ