ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠨᠤ ᠬᠠᠲᠤᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠨᠤ ᠬᠠᠲᠤᠨ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Anu Khatan
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Ану хатан
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭ ᠮᠢᠭᠮᠠᠷᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳ᠋‍ ᠣᠳᠬᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵ ᠣᠶᠤᠨᠳᠠᠷᠢ ᠮ ᠮᠢᠭᠮᠠᠷ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ  ᠠᠯᠲᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠢᠨᠲᠤ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2013 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-06-18
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2019-11-19
ᠤᠷᠲᠤ 155ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 27
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 6
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 2
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

        ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1661 ᠤᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠲᠠᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠲᠤ ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠸᠴᠢᠷᠲᠤ ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠦ ᠦᠬᠢᠨ ᠠᠨᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠨᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠡᠩᠭᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠨᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠡᠩᠭᠡ ᠬᠤᠩ ᠳᠠᠢᠵᠢ ᠢᠢ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠡᠩᠲᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠠᠨᠤ ᠢᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠨᠤ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠤᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠰᠡᠬᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 1696 ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡᠯᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠯᠲᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠤᠱᠤᠭᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠦ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠦᠬᠦ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠮᠦᠴᠡ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯ ︖

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
302ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ