ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ tengrin huu
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Тэнгэрийн хүү
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋‍ ᠭᠦᠷᠰᠡᠳ ᠪ ᠮᠠᠭᠰᠠᠷᠵᠠᠪ ᠮ ᠨᠠᠷᠠᠨᠮᠦᠩᠬᠡ ᠲ ᠪᠣᠷᠤᠬᠦᠦ ᠡ‍ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠫ ᠴᠡᠷᠡᠨᠳᠠᠭᠪᠠ ᠠ‍ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠲᠤ ᠡ‍ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠭ ᠵᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠳ᠋‍ ᠭᠠᠩᠬᠤᠶᠠᠭ ᠯ ᠳᠣᠷᠵᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠠ‍ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠢᠪᠤᠩ ᠪ ᠪᠠᠶᠠᠷᠮᠠᠩᠨᠠᠢ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2012 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-10-02
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2019-10-24
ᠤᠷᠲᠤ 108ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 15
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 1
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

        ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠯᠲᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠢᠯᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠦᠦ ᠢᠢ ᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠦᠦ ᠲᠤᠮᠤᠷᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠢᠢᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠢᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠦᠪᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
302ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ