ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠳᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠳᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Golden Treasure
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 黄金宝藏
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠ‍ ᠭᠠᠩᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪ ᠰᠢᠨᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ᠫ ᠴᠡᠷᠡᠨᠳ᠋ᠾᠠᠭᠪᠠ ᠳ᠋‍ ᠭᠠᠩᠴᠢᠮᠡᠭ ᠨ ᠨᠡᠷᠡᠭᠦᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳ᠋‍ ᠮᠡᠨᠳᠦᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠠ‍ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠪ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠲ ᠡᠩᠬᠡᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨ ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠪ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠡᠴᠡᠭ ᠴ ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠣᠯᠤᠳ ᠰ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠤ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2016 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2019-07-13
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2019-11-19
ᠤᠷᠲᠤ 109ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 41
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 3
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

ᠠᠳᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠴᠡᠸᠡᠩ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠣᠳᠬᠣᠨ ᠬᠦᠦ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ 3 ᠥᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠲᠡᠨᠢᠢᠵᠦ ᠤᠳᠤᠮ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠦᠦ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠦᠰᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠯᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠱᠣᠬᠣᠭᠣᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠮᠯᠠᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠰ ᠬᠣᠨᠵᠢᠩ ᠲᠠᠢ 2 ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠰᠡᠳᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠸᠡᠩ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠬᠦᠦ ᠶᠢ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠠᠯᠤᠰ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠴᠤ ᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠥᠷᠨᠢᠵᠦ ᠬᠡᠨ ᠦ ᠴᠤ ᠲᠥᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠯᠠ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠴᠤ ᠣᠷᠣᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠥᠷᠨᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
302ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ