ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ mash nuuch
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Маш нууц
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡ᠋‍ ᠣᠳᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠣ ᠳᠦᠯᠭᠦᠭᠡᠨ ᠪ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠵ ᠠᠯᠲᠠᠨᠱᠠᠭ᠎ᠠ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠣ ᠪᠠᠲᠤᠦᠯᠵᠢ ᠪ ᠲᠠᠮᠢᠷ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠲᠤ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2015 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-10-04
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2019-11-19
ᠤᠷᠲᠤ 115ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 42
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 5
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

        ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠢᠢ 1960-1970 ᠤᠨ ᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠁ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠦ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠭ ᠺᠢᠨᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ᠂ ᠡᠬᠡ ᠦᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠮᠦᠨ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠷᠬᠡᠯ ᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠦ 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ》 ᠭᠡᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠺᠢᠨᠤᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠡ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠢᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠤᠨ ᠦ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠤᠨ ᠦ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠ- ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠰᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠵᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠤᠨᠴᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
302ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ