ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

56
ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠢ ᠨᠠᠷ 3
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠢ ᠨᠠᠷ 3
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Single Ladies 3
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Ганц бие бүсгүйчүүд 3
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭ ᠤᠨᠳᠤᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠣ ᠳᠦᠯᠭᠦᠭᠡᠨ ᠠ‍ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠫ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠠᠭᠠᠨ ᠭ ᠠᠯᠲᠠᠨᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠫ ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠠ‍ ᠳ᠋ᠠᠰᠢᠫᠧᠯᠵᠢ ᠦ‍ ᠮᠦᠩᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡ‍ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠪ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠭ ᠠᠨᠠᠨᠳᠠ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪ ᠵᠢᠪᠠᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠡᠭᠦᠰ ᠠ‍ ᠮᠢᠶᠧᠭᠣᠮᠪᠣ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯᠲᠤ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2017 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2019-09-10
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2019-11-19
ᠤᠷᠲᠤ 105ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 42
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 11
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 3
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

ᠪᠦᠲᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠠᠭᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠭᠡᠷᠢᠵᠦ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ 21 ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ᠂ 《ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ》 ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠵᠠᠪᠠ᠂ 《ᠶᠤᠸᠠᠨ》 ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠵᠢᠷ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠪᠡᠴᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠢ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠡᠲᠡᠩ ᠪᠤᠷᠮ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠳᠠᠸᠠ ᠠᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠦᠦ?

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
302ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ