ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

1
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3
ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ (35 ᠠᠩᠭᠢ)
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ (35 ᠠᠩᠭᠢ)
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ choniin altan shagai
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Чонын алтан шагай
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠫ ᠴᠡᠷᠡᠨᠳ᠋ᠾᠠᠭᠪᠠ ᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦ‍ ᠮᠦᠨᠭᠦᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋‍ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠩᠬᠢᠲᠤ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2011 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2019-09-11
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2019-09-11
ᠤᠷᠲᠤ 45ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 9
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

35 ᠠᠩᠭᠢᠲᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ - 〈ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠦᠬᠦᠯ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ〉 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰ ᠬᠣᠶᠠᠷ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠰ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠦ ᠴᠧᠨᠭᠠᠷᠪᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠥᠰᠬᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠦᠦ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠡᠪᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠤᠤᠲᠠᠢ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯᠴᠢ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠰᠢᠲᠡᠷ ᠢ ᠬᠦᠦ ᠶᠢ ᠡᠮᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢᠭᠤᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠨᠣᠷᠵᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠶᠢ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠫᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ 〈ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠠ ᠳᠤ〉 ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠢ ᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠨᠣᠴᠣᠵᠤ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠮᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠥᠷᠢᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠭᠬᠦ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠯᠢᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠬᠦᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠦ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠷᠢᠲᠥᠬᠦ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠳᠤ ᠥᠷᠨᠢᠬᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
302ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ