ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠷᠪᠡᠩ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠡᠷᠪᠡᠩ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Serven hoyor tolgoi
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Сэрвэн хоёр толгой
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠡᠭᠦᠰ ᠰ ᠪᠣᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2011 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2019-09-29
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2019-10-21
ᠤᠷᠲᠤ 41ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 13
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠷᠬᠢᠮᠲᠦ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠴᠢ᠄ ᠯᠧᠢ ᠹᠠᠩ ᠲ ᠴᠢᠮᠡᠳ᠂ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠡᠭᠦᠰ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠢᠦᠸᠠᠢ ᡁᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ᠄ ᠬᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠭ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠨᠠᠷᠠᠩᠭᠣᠤ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠰᠦ ᠭᠣᠶᠤᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠮᠧᠩ ᠵᠢᠩ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠄ ᠪᠣᠯᠤᠳ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠢᠭᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠴᠢ‍ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ᠄ ᠭᠦᠸᠧ ᠮᠢᠩ ᠰᠢᠨ᠂ ᠭᠣᠣ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠩ᠂ ᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠦᠨᠢᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠯ ᠬᠠᠰᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠩᠬᠤᠸᠠᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠄ ᠲ ᠴᠢᠮᠡᠳ᠂ ᠹᠢᠯᠢᠮ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠡᠭᠦᠰ᠂ ᠵᠦᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠴᠢ᠄ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠴᠤᠯᠠᠯ᠄ ᠴᠢ‍ ᠪᠣᠯᠠᠭ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ᠄ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠭ᠂ ᠭᠣᠴᠤᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ ᡀᠠᠰᠦᠷᠦᠩ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ᠄ ᠰ ᠪᠣᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
302ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ