ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

QQ
ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ A Mongolian Tale
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 黑骏马
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨᠬᠤᠸᠠᠷ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠢᠶᠧ ᠹᠧᠢ ᠵᠠᠩ ᠴᠧᠩ ᡁᠢ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 1995 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-10-05
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2019-10-24
ᠤᠷᠲᠤ 103ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 2
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

       ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ》 ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ  ( ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ) ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠭᠢᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠶᠡᠷᠬᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ( ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠠᠷᠠᠨᠬᠤᠸᠷ ) ᠬᠠᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠁ᠬᠠᠷ ᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠢ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠮᠪᠤᠯᠤ ᠦᠬᠢᠨ ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠦ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠯᠡ ᠳᠠ᠃ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠦᠨᠢ᠂ ᠣᠮᠪᠤᠯᠤ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠦ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠢ ᠰᠤᠮᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮᠰᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠯ ᠠ ᠁ ᠲᠤᠰ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠨᠢ ᠵᠠᠩ ᠴᠸᠩ ᠵᠸᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ》 ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
302ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ