ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠠᠩᠷᠤᠤ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠠᠩᠷᠤᠤ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ sechenhanru
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 斯琴杭茹
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠵᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠠᠢ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2009 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-06-24
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-07-04
ᠤᠷᠲᠤ 93ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

       ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠠᠩᠷᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢᠢᠴᠢᠰ ᠮᠦᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠩᠵᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠦᠦᠴᠤᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠠᠩᠷᠤᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠤ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠵᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠦ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠠᠩᠷᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠵᠢ ᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠣᠷᠤᠢᠢᠲᠠᠵᠦ᠂ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠠᠩᠷᠤᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢᠯᠠᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠪᠠ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠬᠠᠢᠷ ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠯᠡᠪᠡ᠃  ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠳᠠᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯ ᠠ᠂ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠠᠩᠷᠤᠤ ᠡᠴᠡ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠪᠴᠢ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠶᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠠᠢᠯ ᠠ᠄《ᠰᠠᠷᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠤᠢ ᠁》 ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠠᠩᠷᠤᠤ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠳᠤᠤᠷ ᠠ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠠᠩᠷᠤᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠬᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠲᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠣᠯᠢᠶᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠪᠠ᠃ 2002 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ 85 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠠᠩᠷᠤᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠢ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠯᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
302ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ