ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
4
5
ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠣᠨᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ (10 ᠠᠩᠭᠢ)
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠨᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ (10 ᠠᠩᠭᠢ)
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ onts-dumd
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Оннц дүмд
ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ onts-dumd Оннц дүмд
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠴ ᠪᠠᠲᠤᠣᠷᠤᠰᠢᠯ ᠰ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠣ ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠭ ᠠᠩᠬᠠᠪᠠᠶᠠᠷ ᠡ‍ ᠤᠤᠭᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠰ ᠴᠢᠮᠡᠭ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠣ ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠢᠬᠠᠨ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠩᠬᠢᠲᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2017 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-11-08
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-05-14
ᠤᠷᠲᠤ 23ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 26
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 2
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

ᠣᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠢᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

@ᠪᠤᠯᠤᠷ᠄ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ Youku ᠰᠠᠢᠲ ᠡᠴᠡ ᠪᠯᠥᠺᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯᠭᠦᠢ᠃
 ᠳᠣᠣᠷᠠᠲᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ‼
 ᠰᠠᠢᠬᠠᠡ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠎ᠠ
木其尔(220.195.*.*) 2019-10-05
天翼云盘᠂ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ 天翼云盘 ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ 天翼云盘 ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠳᠡᠭ᠃
 ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠪᠣᠢ
ᠵᠡᠯᠭᠠᠵᠥ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠥ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠢᠯᠡ
@ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠄ 407995554᠂ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃
ᠵᠠ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠸᠢᠴᠠᠲ᠋ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠳᠦ ᠪᠢᠯᠡ ⁈ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ 
@巴图: ᠵᠠᠰᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠳᠡᠢᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕
280ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/28ᠨᠢᠭᠤᠷᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ