ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

QQ
ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Promise in the grassland
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 草原上的承诺
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠣᠮᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠷ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠰᠠᠢᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠾᠤᠩ ᠴᠧᠨ ᠢ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠧ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠮᠧᠢ ᠰᠢᠦᠸᠠᠨ ᠶᠠᠨ ᠭᠦᠸᠧ ᠫᠧᠢ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠴᠧᠨ ᠵᠢᠶᠦᠨ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠤ
ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2010 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-06-24
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2019-10-26
ᠤᠷᠲᠤ 86ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 2
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

      1968 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠩ ᠶᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠯᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠤ᠋ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠡᠨ ᠰᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠦ [私奔] ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠬᠢᠯᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠩ ᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠮᠤᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠮᠠᠭ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠴᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠬᠤᠸ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠤ ᠬᠤᠩ ᠶᠠᠨ ᠦ ᠬᠦᠦ ᠢᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ 77 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠬᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠩ ᠶᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠲᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠤᠯᠢᠪᠠ᠃ 2010 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠯᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠤ᠋ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠤᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠢᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡ᠂ ᠪᠠᠲᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

孟克(120.193.*.*) 2019-11-07
高义
buhmanlai(111.56.*.*) 2019-11-05
mash goyi kino bolz .gehdeen ehnerinhin aav bish baisench bolh biz 
乌力雅苏(45.116.*.*) 2019-11-05
可好看!
@ᠪᠠᠶᠠᠷ:Cloud.189 ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠰᠥ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
batmunhe(223.104.*.*) 2019-10-26
goe!      !         !
sodmanglai (1.183.*.*) 2019-10-22
bi ugani nutgaa zarii geji bodjee....odo en gii uzeed ami nastaigaa holboji hamgaalnaa....bayarlaaa suhee tan d.....
@ᠪᠤᠯᠤᠷ᠄ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ Youku ᠰᠠᠢᠲ ᠡᠴᠡ ᠪᠯᠥᠺᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯᠭᠦᠢ᠃
289ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/29ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ