ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Urga
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 蒙古精神
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠦ ᠸᠯᠠᠳ᠋ᠢᠮᠢᠷ ᠭᠣᠰᠲ᠋ᠶᠦᠾᠢᠨ ᠪᠠᠪᠦᠱᠺᠠ ᠯᠠᠷᠢᠰᠠ ᠺᠦᠽᠨᠧᠼᠣᠸᠠ ᠵᠣᠨ ᠪᠣᠴᠢᠨᠰᠺᠢ ᠶᠣᠩᠶᠠᠨ ᠪᠠᠣ ᠸᠦᠷᠢᠨᠢᠯᠧ ᠸᠠᠩ ᠪᠢᠶᠣᠣ ᠪᠠᠣᠶᠢᠨᠾᠧᠢᠺᠰᠢᠭᠧ ᠨᠢᠺᠢᠲ᠋ᠠ ᠮᠢᠾᠠᠯᠺᠣᠸ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢᠺᠢᠲ᠋ᠠ ᠮᠢᠾᠠᠯᠺᠣᠸ ᠿᠦᠰᠲ᠋ᠠᠮ ᠢᠪᠷᠠᠭᠢᠮᠪᠧᠺᠣᠸ ᠨᠢᠺᠢᠲ᠋ᠠ ᠮᠢᠾᠠᠯᠺᠣᠸ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠤ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 1991 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-06-24
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-07-19
ᠤᠷᠲᠤ 114ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 6
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 1
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

       ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠸᠡᠭᠸᠢ Sergey᠂ ᠵᠠᠮ ᠲᠦᠭᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠪᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠡ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ ᠡᠷᠢᠨ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠯᠠᠭᠱᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠭᠦᠩᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠣᠴᠢᠨᠰᠠᠭ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠩᠪᠠ ᠰᠸᠡᠭᠸᠢ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ᠠᠪᠠᠭᠠᠴᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢ ᠠᠯᠠᠵᠦ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠦᠭᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠩᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠬᠦᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠡᠭᠸᠢ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠰᠸᠡᠭᠸᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠢᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠩᠪᠠ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ᠂ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠨᠳᠠ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠩᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠂ ᠡᠮᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠬᠣᠬᠡᠳ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠪᠡ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠤᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠭᠦᠩᠪᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠪᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠵᠦ ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠣᠷᠤᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠠᠢ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠠᠬᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠩᠪᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠡ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢᠢᠷᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠩᠪᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸᠠᠨᠲᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠠᠮᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠯᠡᠪᠡ ᠁ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠁

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

刚特(220.195.*.*) 2019-11-16
mandarai(220.195.*.*) 2019-11-15
Saihan. Bn
孟克(120.193.*.*) 2019-11-07
高义
buhmanlai(111.56.*.*) 2019-11-05
mash goyi kino bolz .gehdeen ehnerinhin aav bish baisench bolh biz 
乌力雅苏(45.116.*.*) 2019-11-05
可好看!
@ᠪᠠᠶᠠᠷ:Cloud.189 ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠰᠥ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
batmunhe(223.104.*.*) 2019-10-26
goe!      !         !
sodmanglai (1.183.*.*) 2019-10-22
bi ugani nutgaa zarii geji bodjee....odo en gii uzeed ami nastaigaa holboji hamgaalnaa....bayarlaaa suhee tan d.....
291ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/30ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ