ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ The Story of the Weeping Camel
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 哭泣的骆驼
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩᠴᠢᠪ ᠠᠶᠤᠷᠵᠠᠨᠠ ᠴᠢᠮᠡᠳ ᠦᠬᠢᠨ ᠠᠮᠭᠠᠪᠠᠵᠠᠷ ᠭᠣᠨᠰᠣᠨ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠢᠮᠪᠠᠰᠦᠷᠦᠩ ᠳ᠋ᠠᠸᠠ Luigi Falorni 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2004 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-06-24
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-07-05
ᠤᠷᠲᠤ 87ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 4
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 3
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

       ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠲᠣᠭᠣ ᠪᠠᠨ ᠢᠩᠭᠡ ᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠬᠡ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠷᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠰᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠤᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠡᠨᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡᠲᠠᠢ ᠭᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ ᠢᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠪᠷᠡᠭᠬᠡᠨ᠂ ᠢᠩᠭᠡ ᠢᠢ  ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ ᠢᠢᠡᠨ ᠭᠤᠯᠤᠬᠤ ᠢᠢ ᠪᠤᠯᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ᠎ᠡ — ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠢᠩᠭᠡ ᠢᠢ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
斯乐木格(121.56.*.*) 2019-11-20
好看
301ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ