ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

Le
ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ The Thirty-Seven
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 三十七
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠯᠢᠨ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠺᠧ ᠶᠠᠩ ᠼᠠᠢ ᠨᠢ ᠯᠢᠦ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠴᠢᠩ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠴᠧᠨ ᠭᠦᠸᠧ ᠰᠢᠨ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2012 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-11-16
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-07-18
ᠤᠷᠲᠤ 96ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 1
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

        ᠲᠤᠰ ᠺᠢᠨ᠌ᠤ᠋ ᠳᠤ 《ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠲᠤ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ 》 ᠢᠢᠡᠷ ᠠᠷᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠦᠬᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠱᠠᠩ ᠢᠦᠢ ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠶᠠᠩ ᠽᠠᠢ ᠨᠢ ) ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠨᠴᠠ ᠵᠠᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠳᠦᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠦᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠡ ᠳᠠᠰᠬᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠢᠩ ᠢᠦᠢ ᠽᠸ ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠯᠢᠨ ᠮᠢᠶᠤᠤ ᠺᠸ ) ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠡᠮᠸ ( ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠴᠢᠩ ) ᠲᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠰᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠱᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠢᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠁

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
斯乐木格(121.56.*.*) 2019-11-20
好看
301ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ