ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ lvyechenxing
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 绿野晨星
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠤ ᠯᠢ ᠺᠧ ᠴᠦᠨ ᠭ ᠪᠠᠲᠤᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 1983 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-11-16
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-07-18
ᠤᠷᠲᠤ 86ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

        ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠢᠨ ᠤᠷᠠᠬᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠮ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠦᠦ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠦ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠮᠰᠦᠭ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠦᠷᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠦ 《ᠬᠦᠦ》 ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠢᠢ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠭ ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠦ ᠳᠠᠢᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠤᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠵᠦ ᠤᠢᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠤᠨ ᠢ ᠬᠢᠯ᠎ᠡ᠃ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠢᠲᠡᠮᠰᠦᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠦ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠦ ᠢ ᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠴᠤ ᠤᠷᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠷᠠᠬᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠦ ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ᠂ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠰᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡ ᠲᠠᠲᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

刚特(220.195.*.*) 2019-11-16
mandarai(220.195.*.*) 2019-11-15
Saihan. Bn
孟克(120.193.*.*) 2019-11-07
高义
buhmanlai(111.56.*.*) 2019-11-05
mash goyi kino bolz .gehdeen ehnerinhin aav bish baisench bolh biz 
乌力雅苏(45.116.*.*) 2019-11-05
可好看!
@ᠪᠠᠶᠠᠷ:Cloud.189 ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠰᠥ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
batmunhe(223.104.*.*) 2019-10-26
goe!      !         !
sodmanglai (1.183.*.*) 2019-10-22
bi ugani nutgaa zarii geji bodjee....odo en gii uzeed ami nastaigaa holboji hamgaalnaa....bayarlaaa suhee tan d.....
291ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/30ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ