ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

QQ
ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ People on Prairie
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 草原上的人们
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠩᠬᠡᠰᠠᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠱᠦ ᠮᠧᠢ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠢᠦᠢ ᠲᠣᠣ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 1953 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-11-16
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-07-18
ᠤᠷᠲᠤ 91ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

        ᠮᠠᠯᠴᠢᠨᠬᠦᠦ ᠢᠢᠨ ᠢᠵᠢᠯ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ  ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠡ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠳ᠋ᠸᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠰᠠᠩᠪᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠢᠢ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠴᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠦ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠢ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠠᠯᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤ᠎ᠡ ᠰᠢᠷᠬᠠᠲᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠸᠠᠺᠽᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠂ ᠪᠤᠯᠤ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠪᠤᠭ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤᠭᠠᠨ ᠠᠯᠠᠪᠠ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠦᠮᠦᠷᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡ ᠡᠮᠭᠢᠨᠡᠪᠡ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠦ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠴᠢ ᠯᠢᠦᠢ ᠱᠸᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠠᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠨᠠᠢᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠫᠷᠤᠭᠡᠷᠠᠮ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠮᠠᠲᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠳ᠋ᠸᠯ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠲᠤᠩ ᠴᠤ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠳ᠋ᠸᠯ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠦᠬᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠯ ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠨ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠢᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠪᠤᠯᠤ ᠢᠢᠨ ᠫᠤᠤ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠠᠯᠬᠤᠳᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠦ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠨᠤᠨ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠤᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠡ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤ ᠬᠦᠲᠡᠯ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠵᠦ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤ ᠢᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠡ᠂ ᠰᠠᠩᠪᠤ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤ᠂ ᠯᠢᠦᠢ ᠱᠸᠤ ᠴᠢᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠳᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠴᠢ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠲᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠡ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠡ ᠢᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠳ᠋ᠸᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠢ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠴᠢ ᠢᠢ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠴᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

刚特(220.195.*.*) 2019-11-16
mandarai(220.195.*.*) 2019-11-15
Saihan. Bn
孟克(120.193.*.*) 2019-11-07
高义
buhmanlai(111.56.*.*) 2019-11-05
mash goyi kino bolz .gehdeen ehnerinhin aav bish baisench bolh biz 
乌力雅苏(45.116.*.*) 2019-11-05
可好看!
@ᠪᠠᠶᠠᠷ:Cloud.189 ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠰᠥ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
batmunhe(223.104.*.*) 2019-10-26
goe!      !         !
sodmanglai (1.183.*.*) 2019-10-22
bi ugani nutgaa zarii geji bodjee....odo en gii uzeed ami nastaigaa holboji hamgaalnaa....bayarlaaa suhee tan d.....
291ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/30ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ