ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠮᠣᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ mori surgagch
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 驯马手
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠸᠧᠢ ᠳ᠋᠋ᠠ ᠮᠢᠩ ᠰᠡᠷᠵᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠭᠣᠣ ᠹᠧᠩ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠤ
ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2009 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-11-16
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-07-18
ᠤᠷᠲᠤ 89ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

       1937 ᠤᠨ ᠦ ᠵᠤᠨ᠂ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠰᠠᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠋ ᠢᠢᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠢᠢ ᠯᠡ ᠬᠦᠰᠡᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠠᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠠᠭ ᠪᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠪᠦᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠪᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠪᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠪᠠᠪᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢ ᠪᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠲᠤᠷᠵᠢ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠠᠵᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠲᠠ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠪᠤᠤ ᠲᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠫᠤᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠦ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠪᠤᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠴᠦᠮ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠷᠵᠢ ᠵᠤᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠢᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠤᠴᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠪᠤᠤ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠤᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨᠬᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠬᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠪᠤᠤ ᠵᠤᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠯᠵᠦ ᠠᠪᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠡᠳᠦᠬᠦᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠤᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠢ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠪᠤᠤ ᠬᠠᠷᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠤᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠢᠬᠠᠰᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠤᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠩᠭᠢ ᠫᠤᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠳ ᠪᠠᠪᠤᠤ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠢᠢ ᠵᠤᠴᠢᠨᠰᠠᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠳᠠᠢᠯᠤᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠪᠤᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠤᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠦᠭᠪᠡ᠃ ᠴᠠᠭ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠤᠯᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠪᠤᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠢᠢᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠵᠤᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠪᠤᠤ 《ᠵᠤᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ》 ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠠᠵᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠢᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠢᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠶᠠᠫᠤᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠢᠢ ᠡᠪᠡᠳᠦᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠢᠳᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠲᠤ ᠢᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠢᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠪᠤᠤ ᠲᠤᠷᠵᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠫᠤᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢ ᠰᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠬᠡᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠲᠤᠷᠵᠢ ᠢᠢ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠯᠭᠡᠵᠦ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠰᠦᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

孟克(120.193.*.*) 2019-11-07
高义
buhmanlai(111.56.*.*) 2019-11-05
mash goyi kino bolz .gehdeen ehnerinhin aav bish baisench bolh biz 
乌力雅苏(45.116.*.*) 2019-11-05
可好看!
@ᠪᠠᠶᠠᠷ:Cloud.189 ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠰᠥ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
batmunhe(223.104.*.*) 2019-10-26
goe!      !         !
sodmanglai (1.183.*.*) 2019-10-22
bi ugani nutgaa zarii geji bodjee....odo en gii uzeed ami nastaigaa holboji hamgaalnaa....bayarlaaa suhee tan d.....
@ᠪᠤᠯᠤᠷ᠄ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ Youku ᠰᠠᠢᠲ ᠡᠴᠡ ᠪᠯᠥᠺᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯᠭᠦᠢ᠃
289ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/29ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ