ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠮᠠᠷᠺᠤ ᠫᠣᠯᠤ᠋ 1-1 (ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ)
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠷᠺᠤ ᠫᠣᠯᠤ᠋ 1-1 (ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ)
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Marco Polo Season 1
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 马可波罗 第一季
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠯᠣᠷᠧᠨᠽᠣ ᠿᠢᠴᠧᠯᠮᠶ ᠪᠧᠨᠧᠳ᠋ᠢᠰᠲ᠋ ᠸᠣᠩ ᠴᠧᠨ ᠴᠦᠩ ᠿᠧᠮᠶ ᠾᠢᠢ ᠵᠦ ᠵᠦ ᠣᠯᠢᠸᠢᠠ ᠴᠧᠩ ᠴᠢᠨ ᠾᠠᠨ ᠠᠮᠷ ᠸᠠᠺᠧᠳ᠋ ᠾᠧᠩ ᠾᠦᠠ ᠲᠠᠨ ᠿᠢᠰᠺ ᠶᠦᠨᠧ ᠫᠢᠧᠷᠹᠷᠠᠨᠰᠧᠰᠰᠣ ᠹᠠᠸᠢᠨᠣ ᠽᠧᠦ ᠵᠣᠣ ᠯᠦᠩ ᠳ᠋ᠠᠷᠸᠢᠨ ᠱᠠᠸ ᠯᠠᠦᠷᠠ ᠮᠣᠷᠠᠨᠲ᠋ᠧ ᠪᠷᠢᠠᠨ ᠾᠣ ᠲ᠋ᠣᠮ ᠸᠦ ᠮᠠᠾᠧᠱ ᠵᠠᠳ᠋ᠦ ᠦᠯᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠦᠺᠧᠹᠦ ᠯᠠᠸᠷᠧᠨᠰᠧ ᠮᠠᠺᠣᠠᠷᠧ ᠫᠠᠴᠢᠰᠺ ᠲᠧᠣᠾ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵᠣᠠᠴᠢᠮ ᠿᠣᠨᠨᠢᠩ ᠧᠰᠫᠧᠨ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠪᠧᠷᠭ ᠳ᠋ᠠᠨᠢᠧᠯ ᠮᠢᠨᠠᠾᠠᠨ ᠵᠣᠾᠨ ᠹᠦᠰᠰᠣ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠪᠠᠯᠮᠠᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠩᠬᠢᠲᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠲᠤ
ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2014 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-06-24
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2019-11-19
ᠤᠷᠲᠤ 60ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 27
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 2
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 2
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

 ᠠᠵᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠢᠭᠴᠢ ᠮᠠᠷᠺᠤ ᠫᠣᠯᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ᠂ ᠵᠠᠯᠢ ᠮᠡᠬᠡ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤᠤᠨ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ 10 ᠠᠩᠭᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠷᠺᠣ ᠫᠣᠯᠣ ᠠᠶᠠᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
302ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ