ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

56
ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠭᠠᠳ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠭᠠᠳ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ nudee aniad tosool
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Нүдээ аниад төсөөл
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠣ ᠳᠦᠯᠭᠦᠭᠡᠨ ᠡ‍ ᠲᠣᠳᠤᠭᠡᠷᠡᠯ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠭ ᠭᠠᠩᠸᠠᠴᠢᠷ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯᠲᠤ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2016 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-11-28
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-11-28
ᠤᠷᠲᠤ 94ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 18
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 11
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 4
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

        ᠠ ᠭᠸᠯᠢᠮᠠᠨ 《ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭᠲᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ》 ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭᠲᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠢᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠯᠦ ᠲᠤᠭᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠡᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠢᠢ ᠠᠪᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠤ ᠪᠡᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠢᠢ ᠪᠤᠬᠢᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠺᠢᠨᠤᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠁ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠲᠠᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ︖

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
斯乐木格(121.56.*.*) 2019-11-20
好看
301ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ