ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠫᠷᠢᠤᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠣᠰᠰ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠫᠷᠢᠤᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠣᠰᠰ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Boss of Prius
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Приүсийн овгор
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋‍ ᠪᠠᠲᠤᠲᠡᠮᠦᠷ ᠰ ᠪᠠᠲᠤᠵᠣᠷᠢᠭ ᠮᠦᠩᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴ ᠴᠡᠷᠡᠨᠪᠣᠯᠤᠳ ᠪ ᠪᠠᠲ᠋ᠮ᠎ᠠ ᠪ ᠪᠣᠯᠤᠳ ᠣ ᠳᠣᠯᠭᠣᠷ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋‍ ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦᠮ ᠤᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2017 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-11-28
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2019-10-24
ᠤᠷᠲᠤ 85ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 11
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

        《ᠫᠷᠢᠤᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠰᠰ》 ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠨᠢ 2013 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠮᠢᠺᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠰᠰ》 ᠺᠢᠨᠤᠨ ᠦ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠦᠮᠡᠬᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠺᠢᠨᠤᠨ ᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠦᠷᠢ ᠤᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠶᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠳᠠᠭ᠃ 《ᠫᠷᠢᠤᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠰᠰ》 ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠶᠠ ᠨᠠᠷ ᠮᠢᠺᠷᠤ᠋᠋ ᠢᠢᠡᠨ ᠵᠠᠷᠤᠵᠦ ᠫᠷᠢᠤᠰᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠠᠺᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠫᠷᠢᠤᠰᠠ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠶᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠫᠷᠢᠤᠰᠠ ᠢᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ   ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
302ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ