ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

56
ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ zerleg tsetsegsiin hulemj
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Зэрлэг цэцэгсийн хүлэмж
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠤ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠠ᠋‍ ᠭᠠᠩᠴᠢᠮᠡᠭ ᠳ᠋‍ ᠭᠠᠩᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮ ᠪᠢᠮᠪᠠ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠤ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2013 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-12-03
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-02-13
ᠤᠷᠲᠤ 106ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

        ᠺᠢᠨᠤᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ 1981 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠤᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠺᠤᠮᠢᠰ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠦ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠴᠢ ᠲᠠᠩᠬᠠᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠢᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠦ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠷᠯᠠᠵᠦ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ ᠬᠦᠯ ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠦᠷᠨᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠦᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠬᠢᠴᠢᠨ ᠴᠤᠭᠵᠢᠯᠮ᠎ᠠ᠂ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠷᠭᠤᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠦ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠴᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠮᠦᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠢᠵᠠᠪ ᠢ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠲᠤᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠡᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠬᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠬᠦ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠳᠠᠮᠯᠠᠳᠠᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠡᠬᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠢ ᠰᠢᠭᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
@ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ :  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 189  ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲ ᠲᠤᠨᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶ᠋ᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ
ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ ? ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠣᠯ ?
塞纳(1.31.*.*) 2019-12-04
看不了
涛涛(223.104.*.*) 2019-12-03
.....
成人电影
conop(1.25.*.*) 2019-11-28
goe baina
这个电影太好看了
斯乐木格(121.56.*.*) 2019-11-20
好看
301ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/31ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ