ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ

QQ
ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠮᠢᠨᠤ ᠣᠷᠳᠤᠰ (18 ᠠᠩᠭᠢ)
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠣᠷᠳᠤᠰ (18 ᠠᠩᠭᠢ)
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ wo de e er duo si
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠶᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 我的鄂尔多斯
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠᠨᠵᠠᠪ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠰᠠᠷᠤᠤ ᠭᠣᠣ ᠹᠠ 
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣᠣ 
ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠩᠬᠢᠲᠤ ᠳᠠᠢᠨᠲᠤ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ 2005 
ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2017-12-12
ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 2018-07-18
ᠤᠷᠲᠤ 48ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ 0
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠪᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ) IMDb(ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ) ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠠᠩ(ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ)

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

        ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠳᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠢᠴᠢᠰ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ 1937 ᠤᠨ ᠦ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠦ ᠲᠤᠮᠤ ᠳᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠴᠢ ᠺᠢᠶᠤᠱᠢ (Kiyoshi吉田) ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠷᠦᠩ ᠵᠢᠶᠸ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠭᠦᠭᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠᠴᠢᠬᠤ ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠳᠡᠯᠡᠪᠴᠢᠵᠦ ᠡᠪᠡᠳᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠰᠦᠷᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠢᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠸ ᠸᠠᠩ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ 770 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠢᠢ ᠲᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ᠂ ᠴᠠᠩ ᠱᠠ ᠸᠠᠩ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠮᠢᠨᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠴᠤ ᠳᠠ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠨᠠᠮᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠᠴᠢᠬᠤ ᠢᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡᠲᠡᠨ- ᠺᠢᠶᠤᠱᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠ ᠸᠠᠩ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠢᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠱᠠ ᠸᠠᠩ ᠢᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠯᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ᠎

刚特(220.195.*.*) 2019-11-16
mandarai(220.195.*.*) 2019-11-15
Saihan. Bn
孟克(120.193.*.*) 2019-11-07
高义
buhmanlai(111.56.*.*) 2019-11-05
mash goyi kino bolz .gehdeen ehnerinhin aav bish baisench bolh biz 
乌力雅苏(45.116.*.*) 2019-11-05
可好看!
@ᠪᠠᠶᠠᠷ:Cloud.189 ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠰᠥ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
batmunhe(223.104.*.*) 2019-10-26
goe!      !         !
sodmanglai (1.183.*.*) 2019-10-22
bi ugani nutgaa zarii geji bodjee....odo en gii uzeed ami nastaigaa holboji hamgaalnaa....bayarlaaa suhee tan d.....
291ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/30ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 4 5 6 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ