ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠴᠡᠩ《给力丝蒙古视频》 ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠭᠠᠷᠠᠢ︕