ᠨᠡᠢᠲᠡ22ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ᠂ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ0ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ᠃

 ᠪᠠᠶᠠᠷ (39.154.*.*) 2019-04-08 20:28:40

 ᠭᠢᠯᠠᠰ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ

ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ᠄ 2019-07-02 14:46:14

2019 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 1 ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠰᠠᠢᠲ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠰᠠᠢᠲ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠪᠡ᠃

 ᠥᠯᠵᠡᠢ (116.115.*.*) 2019-03-26 11:13:51

 ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢ ᠲᠤᠡᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  (116.115.*.*) 2019-03-16 23:20:25

ᠬᠢᠯᠠᠰ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠭᠤᠶᠤ ᠭᠤᠶᠤ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠢ ︖ 

 ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ (1.25.*.*) 2019-02-10 11:15:26

 ᠭᠢᠯᠠᠰ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠢᠴᠢᠬᠠᠪᠠ︖

 ᠵᠠᠭᠤᠨᠠᠰᠤᠲᠤ (127.255.*.*) 2019-01-23 01:13:43

ᠤᠭ ᠨᠢ ᠭᠣᠶᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠦ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠤᠤ︖  ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠩᠴᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃  ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ᠄ 2019-02-13 13:08:28

ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨᠤ︖ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠤᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ᠎ᠡ ᠤᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ 407995554

  (1.180.*.*) 2019-01-15 11:05:36

ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠦᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠠ ᠪᠠᠢᠴᠢᠬᠠᠪᠠ︖   ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠦᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠠ ᠪᠠᠢᠴᠢᠬᠠᠪᠠ︖   ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠦᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠠ ᠪᠠᠢᠴᠢᠬᠠᠪᠠ︖   ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠦᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠠ ᠪᠠᠢᠴᠢᠬᠠᠪᠠ︖

 ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ (1.25.*.*) 2018-12-23 20:37:33

 ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠦᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠠ ᠪᠠᠢᠴᠢᠬᠠᠪᠠ︖

 ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ (127.255.*.*) 2018-11-21 14:52:33

 ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨᠥ︖ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠱᠢ ᠭᠣᠶᠣ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂     ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ   ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ᠂

ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ᠄ 2018-11-29 14:47:01

ᠵᠠ᠂ ᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠲ ᠪᠣᠯ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠢᠵᠤ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 ᠬᠡᠷᠡᠯ (116.95.*.*) 2018-08-17 14:50:13

 ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠲᠠᠨ ‍ᠣ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠤᠶᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠭᠤᠶᠤᠶ᠎ᠠ᠄ ᠲᠠᠨ ‍ᠣ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠨᠠᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖( ᠮᠢᠨᠦ ᠢᠮᠸ᠋ᠯ ᠪᠤᠯ3338626337@qq.com) ᠲᠠ  ᠨᠠᠳᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠠᠨ ‍ᠣ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ‍ᠣ ᠬᠠᠶᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠨ ‍ᠣ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ‍ᠣlogo ᠪᠠᠨpng ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ︖ ᠲᠠ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠪᠢ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠦ ᠲᠠᠨ ‍ᠣ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠨᠠᠤ ᠶᠢᠨ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ‍ᠣ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠨ ‍ᠣ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠲᠡᠢᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ᠄ 2018-10-01 20:43:58

ᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢ ᠲᠠᠨᠠᠢ ᠢᠮᠧᠢᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠴᠢᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ (127.255.*.*) 2018-06-05 18:05:04

ᠲᠤᠰ ᠰᠠᠢᠲ ᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠭ ᠵᠠᠪ ᠶᠠᠭ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠴᠠᠭ ᠵᠠᠪ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠺᠢᠦ ᠺᠢᠦ ᠪᠠ ᠸᠢᠴᠠᠲ᠄ 407995554᠃

22ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ1/3ᠨᠢᠭᠤᠷᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ 1 2 3 ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ